ICAN sẽ bắt đầu chương trình thí điểm Kỹ Năng Sống dành cho các em 8-13 tuổi với những đề tài như tình cảm bạn bè,  quan hệ với cha mẹ, cách nói chuyện và giao tiếp, làm sao để bảo vệ bản thân v.v…

Khóa học mỗi Thứ Hai bắt đầu 4/8/2019 đến hết ngày Thứ Hai 5/13/19 (6 tuần), mỗi tuần 4:30pm-6pm, tại Trung tâm Sinh hoạt Gia Đình ICAN, nằm bên trong Trung tâm Văn hóa Việt-Mỹ, 2072 Lucretia Ave, San Jose, 95122.  

Để ghi danh, xin liên lạc ICAN 408.509.1958, hoặc programs@ican2.org, hoặc bấm vào link này

 

Dear friends 

ICAN will start a Youth Life Skills Pilot Program for children aged 8-13. 

Starting on Mon 4/8/2019 and ending on 5/13/19, on Mondays only, from 4:30pm-6pm @ ICAN Family Resource Center, located inside the Vietnamese American Cultural Center.  Topics include friendship, family relationship, communication, safety etc. 

To register, please call ICAN at 408.509.1958 or programs@ican2.org, or go here to sign up